1. Introduktion

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Krisepsykologerne indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver til os. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.

2. Den dataansvarliges oplysninger

Krisepsykologerne er dataansvarlig for behandling af personoplysninger.

Krisepsykologerne
Telefon: 93 10 93 10
Mail: info@krisepsykologerne.dk

3. Indsamling af personoplysninger

Personoplysningerne bliver indsamlet ved, at du selv afgiver oplysninger via Krisepsykologernes bookingsystem, telefon, mail eller ved fysiske samtaler.

Krisepsykologerne indsamler følgende personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • Familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
  • Helbredsoplysninger

Krisepsykologerne kan udveksle dine personoplysninger med:

  • Offentlige myndigheder i forbindelse med psykologers underretningspligt

Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Ved anvendelse af en databehandler, bliver der indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondatareglernes krav herom.

4. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Krisepsykologerne indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige behandling, opfyldelse af lovkrav og for at kunne kontakte dig.

Personoplysningerne behandles sikkert og i overensstemmelse med Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Krisepsykologerne har til enhver tid tavshedspligt i overensstemmelse med Psykologloven såvel som De Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer, som indebærer at de informationer, Krisepsykologerne modtager, som udgangspunkt ikke videregives til andre. Ifølge bekendtgørelse af lov om social service har psykologer dog i helt særligt tilfælde indberetningspligt af dine personoplysninger til kommuner eller andre offentlige instanser.

5. Frivillighed

Når Krisepsykologerne indsamler personoplysninger fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Krisepsykologerne. Konsekvensen ved ikke at give personoplysningerne vil være, at Krisepsykologerne ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at Krisepsykologerne vil kunne behandle dig.

6. Sikkerhed

Krisepsykologerne har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Følsomme oplysninger sendes med kryptering, og eventuelle fysiske journaler opbevares i aflåste skabe.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Krisepsykologerne behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger og kan bede Krisepsykologerne om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder Krisepsykologerne om det, vil Krisepsykologerne slette de personoplysninger, som Krisepsykologerne har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre Krisepsykologerne kan fortsætte behandlingen på andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at Krisepsykologerne ikke må slette personoplysningerne.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Krisepsykologerne.

Hvis du er uenig i måden, som Krisepsykologerne behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som Krisepsykologerne behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Krisepsykologerne. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

8. Opbevaring og sletning

Ifølge Journalføringsbekendtgørelsen skal psykologer opbevare journaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato.

9. cookies
10. Kontakt

Hvis du ønsker, at Krisepsykologerne opdaterer, berigtiger eller sletter der personoplysninger, som Krisepsykologerne har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Krisepsykologerne som angivet nedenfor.

Krisepsykologerne Telefon: 93 10 93 10
Mail: info@krisepsykologerne.dk